+389 78 385 571 info@lgbtunited.org

O homoseksualiteti vi adava so si šaj i majbari stigma, ko jekh vakti šaj te vakerel pes šaj te vakerel pes kaj si vi majbari enigma ki relacija adalesar so panda nane vuže thaj konkretno faktija baši adava soske sikavela pes thaj save si e konkretno karane sostar sikavela pes.

Vi adava so kergja pes baro progresi ki medicina thaj ko vigjani generalno ko sumnal, sar te si dži akana khonik naštine te sikavel konkretno kaj e homoseksualitete isi save vi te oven khetanutne punktija e hormonencar ja pale nesave javere disbalansesar ko organizmi soske, agjare sar so evoluirinela sine o manušipe, agjare sikavge pes vi but turlije faktorija te sikavel pes o homoseksualiteti, sar so si psihologikane, socijalno, lende kotar e daja ja palem daja thaj javer.

Numa, ko jekh vakti khamela te vakerel pes kaj o homosksualiteti nane devijacija thaj sikavela pes kotar o vakti kana sikavela pes o manušipe, soske baš e homoseksualiteteskoro sikavibe isi faktija kotar e antikane vaktija thaj o avguno fakti baš e homoseksualiteteskoro sikavipe datirinela panda kotar o phurano Egipet ko 2400-to berš anglal amari era agajre so, akava anela amen dži ko klidaripe kaj akava si but normalno naturalno buti savi so sikavela pes kana sikavela pes vi i fauna, soske o homoseksualiteti nane karakteristikane numa e manušenge soske o homoseksualiteti sikavela pes vi maškar buteder sar 1500 džanvareskere jerija.

Dureder, ake nekobor na doborom džande vigjanale thaj historikane faktija baš o homoseksualiteti:

 1. E džanle manušengere gindiba si kaj trujal o sumnal 5% kotar e sasti populacija isi olen homoseksualno bukja
 2. Ki sumnaleskiri historija, trujal hramome evidentija si dikhlo kaj ko varesave kulture, o homoseksualiteti specijalno maškar e murša, na perceprinela sine pes sar nesavo khovlipe ja palem nesavo bilačhipe kolestar e murša khamela pes te dikhen pes sar nesavo džuvlipe ja palem sar diso so kerela olen te oven tikneder murša e muršendar, numa dikhela sine pes sar e muršengoro muršipe. Asavke misalija šaj te arakhen pes specifikane ki Keltikani thaj Antikani Grcijakiri kultura.
 3. Isi nesave evidentija kaj o bareder niveli steroidendar ki matka, bajrarela e šanse i čhaj te ovel lezbejka
 4. O homoseksualiteti si registririmo ki Kina panda astarela Kinakiri civilizacija thaj butivar e homoseksualcija sine anavkerde sar „čhindo baj “ thaj „hošipe e dandarde phabajkoro “.
 5. Jekhpolengere phrandina si legalno ki: Belgija, Španija, Kanada, Teluni Afrika, Norvegija, Holandija, Švedija, Portugalija, Island thaj Argentina. Ko Meksiko akava phrandin si legalno numa, kerela pes numa ko Meksiko Citi.
 6. O Gilbert Bejker, pendžardo vi sar „Gej Betsi Ros “, dizajniringja e devlikane kustikakoro bajrako, ja palem e garvasijalipaskoro bajrako ko San Francisko ko 1978 berš. O bajrako si o majbaro simboli kotar e lezbejkengoro thaj gejengoro baripe/garvasijalipe/. E kolorija, i loli, i oranžuni, i somnakuni, i harijali, i vunato, indigo thaj violetimi prezentirinena seksualiteti, dživdipe, sasljaripe, kham, natura, arti, harmonija thaj ruhi.
 7. Ko 1930 berš, e holivudeskere studija ange o Kodeksi baši filmengoro inkalibe, savo so na dela šajipe te sikaven pes thaj demonstririnen pes o homoseksualiteti ja palem i „seksualno perverzija “ ko filmija. Akava kodeksi sine zurardo ko 1934 berš pali i presija kotar e katolikengiri Legija baši terbijati. O Kodeksi ačhilo dži ko 1960-tone berša pali so si frdime ki rig.
 8. O avguno amerikakoro lezbejkengiri patrin sine anavkerdo sar „Mumujesar “ (“Vice Versa) thaj sine hramomi thaj vasthramomi teli o psevdonimi Liza Ben (anagrami baši „lezbejka “)Lisa Ben (an anagram for “lesbian”)
 9. Ko 1952 berš, e Amerikakoro Kongresi angja kanuni kolesar sa e lezbejkenge thaj gejenge so si avrijal Amerikatar te našti te iranen pes palpale ko them. O kanuni sine ko sa e legalno dokumentija sa džikote na sine čhinavdo ko 1990 berš.
 10. I spomen-liljarni „Oskar Vajld “ si fundirimi ko 1967 berš ko New York и thaj si i avguni gej-liljarni ko sumnal.
 11. Ko 1982 berš o nasvalipe so sine anavkerdo sar Gay Related Immune Disorder (GRID) sine preanavkerdo ko Sindromi baši dendo imonologikano deficiti (SIDA).
 12. E antikane Grkon nasine lafijaf so phenena baš i dihotomija maškar „heteroseksualco“ thaj „homoseksualco“. Ko than akaleske, o javeripe ko seksualno relacije ki antikani grekongiri čhib sine ko adava koj ka lel pasivno ja palem aktivno rola. Majbut kerdi forma kotar o sex jekhe polestar sine maškar phureder murš ja palem erastit, so sine sar mentori thaj khamlo thaj modeli baši terneder murš ja palem eromonos. Pakjala sine pes kaj i sperma si džanlipaskoro haing thaj olakoro ikalibe ka del e phurederengoro džanlipe ko terneder. (kotar e eratitija dži ko eromonosija)
 13. O anav Lezbejka avela kotar e grcijakoro tapu Lezbos, kher e gajaknjakoro Sfo safi so hramonela sine poezija kote so giljavela sine baši o mangipe e džuvljakoro thaj olakoro šužipe.
 14. Nesave džanle manuša, džaindoj pali olengere dikhiba vakerna kaj o avguno homoseksualno pari avela thaj datirinela panda kotar o phurano Egipet kotar 2400 berš anglal amari era thaj adala sine o Knumhotip thaj Nijanhnum.
 15. Sasto jeri kotar e tikne šimpanzija si biseksualno. E leonija saagjare sikavena homoseksualtieto. Homoseksualtite si arakhlino ko 500 džanvareskere jerija maškar e džanvarija so dživdinena kompleksno dživdipe ko krdarija.
 16. Džikote o lafi lezbejka si numa baši džuvlengiri homoseksualnosto, o termini „gej“ šaj te vakerel pes baši sa e gendenge kotar o LGBT khetanipe. Nesave phenena kaj o termini „homoseksualco“ na trebno te phenel pes soske o lafi phenela numa baši seksualno akti thaj na baši kompleksno, manušikane, romantikane hošipa.
 17. Ko 2005 berš e švedijakere džanle manuša arakhle kaj kana strejt murša sungana džuvlikano muter, olengoro hipotalamus ko skeni olengere gogjatar reagirinela. Ko gej murša adava na kerela sine pes. Olengoro hipotalamus rošarkerela pes kana e gej murša sungana teri kotar e terlime muršendar thaj asavki reakcija kerela pes vi ko strejt džuvlja.
 18. Ko bareder kotor e deš thaj enjatone šelberšipastar, but gogjaver manuša phandena sine khetane e homoseksualitete e terbijatesar. Sar misal, o Frojd phenela sine kaj e daja so but protektirinena ple čhave thaj o duripe e dadeskoro anela dži ko adava te sikavel pes o muršikano homoseksualiteti.
 19. I planeta Merkur si simboli so lena i transjerijengere khetanipa. E Merkureskoro nišani si ekvaš čhon thaj trušul so sikavela harmonija maškar e muršikane thaj džuvlikane principija ki harmonija jekhe personasar. Maškar javer e devle e Merkure bijangja Hermafrodit save so sine vi muršikane vi muršikane organija.
 20. O Judaizmi, Hristijanizmi thaj o Islami na adalatkerena o homoseksualipe. Ko sotrin lila o Devel adalatkerela baši homoseksualno praktika a na o homoseksualiteti.

 

 

 

   E gindipa so si vakerde akate si e avtorengere thaj na sikavena o stavija so isi e MCMS thaj e EU

I programaLačho dizutnengoro sasoitnipe: raštralutno finansiribe e civilno organizacijen realizirinela e Makedonijakoro centari baši maškarthemutni kooperacija (MCMS), Balkaneskiri drakhin baši civilno sasoitnipaskoro buhljaribe (BCSDN) thaj o Centari baši informiribe, kooperacija thaj civilno organizacijengoro buhljaribe Slovenijatar (CNVOS)“

 

„O proekti si finansirimo Europakere Unijatar“